iPad พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์

iPad พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ (Consumer Behavior) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือจัดการกับสินค้าและบริการ

พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทำของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ โดยรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ นั้นเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญ

ในสภาพสังคมปัจจุบันที่เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สภาพการค้าทั้งในและนอกประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ระบบการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและจำเป็นอย่างมากการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ ในด้านต่างๆเช่น ทางธุรกิจ การศึกษา ฯลฯ และมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน การพัฒนารูปแบบของการสื่อสารจึงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับรองความต้องการของสังคมในทุกวงการอาชีพ ชึ่งกล่าวได้ว่า ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร และปัจจุบันนี้การ ให้บริการโทรคมนาคมทางการสื่อสารมีการพัฒนา จนการเป็นวัฒนธรรมของสังคม การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น เพราะสามารถโต้ตอบระหว่างกันได้เสมือนเผชิญหน้า ดังนั้น รูปแบบการบริโภคข่าวสารในปัจจุบันซึ่งมีอยู่หลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แต่ช่องทางผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นช่องทางการบริโภคข่าวสารที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด เนื่องจากการนำเสนอข่าวจะอยู่ในรูปแบบที่กระชับผ่านทางข้อความ SMS (Short Message Service) และข้อความ MMS(Multimedia MessageService) เป็นต้น

ประเภทของพฤติกรรมและความต้องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
มีการคำนึงถึง
1.ประโยชน์ของตัวสินค้าและบริการ ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อโดยสนใจประโยชน์ที่ได้จากตัวสินค้าและบริการ
2.เกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการเลือกซื้อ ผู้บริโภคจึงพิจารณาส่วนเพิ่มเติมเหล่านี้เสมอคุณจะต้องศึกษาว่าคุณลักษณะส่วนเพิ่มเติมที่มีอยู่ในตัวสินค้าและบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมดหรือไม่
3.พิจารณาจัดลำดับตราสินค้า ผู้บริโภคแต่ละคนเมื่อต้องการเลือกซื้อสินค้าและบริการใดๆ ก็ตามมักจะมีตราสินค้าในใจเสมอโดยผู้บริโภคจะมีการจัดลำดับตราสินค้าตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ผู้บริโภคเลือกไว้ เพื่อประเมินผลและทำการตัดสินใจซื้อ
4.ระดับความต้องการ ในทางการตลาดระดับความต้องการสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ความอยากได้(Want)ความปรารถนา(Desire)และความต้องการ(Needs) ดังเช่น
· ความต้องการเกี่ยวกับสังคม
o การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
o การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคม
o การเป็นที่ยอมรับทางสังคม
· ความต้องการเกี่ยวกับตนเอง
o ความเป็นอิสระ
o ความเชื่อมั่นในตนเอง
o การเป็นที่รู้จักของคนอื่น
o การเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น
o การเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

ลักษณะความแตกต่างของความต้องการพฤติกรรมของผู้ใช้
สิ่งที่อยู่รอบตัวผู้บริโภคล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจและยังบ่งบอกถึงความแตกต่างของความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค อีกด้วย เพียงแต่ผู้บริโภคแต่ละคนมีพื้นฐานของบุคคลที่แตกต่างกันและมีกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อนไม่เหมือนกัน ทั้งนั้นเพราะพื้นฐานที่แต่ละคนมีนั้นแตกต่างกันการนำเอาสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบจึงเลือกที่จะพิจารณาเพียงเรื่องที่ใกล้ตัวหรือมีผลกระทบกับการดำรงชีวิตของตน
สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิผลที่แสดงถึงลักษณะความแตกต่างของความต้องการพฤติกรรมของผู้ใช้