ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จุดกำเนิด งานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ตัวแทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการ ในช่วงแรกดำเนินการที่บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 รับผิดชอบหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 22 หมู่บ้าน

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักมาทำอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวเพื่อผลิตของที่จำเป็นในการดำรงชีพไว้ใช้เอง รวมทั้งการผลิตเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้เสริม สำหรับวิธีการดำเนินงานนั้นจะศึกษา / สำรวจคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการฝึกอบรมอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม และราษฎรภายในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน วัตถุประสงค์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.เพื่อให้เป็นสถานศึกษา ทดลอง ด้านการพัฒนาทุกรูปแบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนใหม่ให้แก่เกษตรกร
2.เพื่อส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาและพัฒนาป่าไม่ในเขตปริฆณฑลของศูนย์ฯ ภูพาน ด้วยระบบชลประทาน
3.เพื่อการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจและนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรกรรม
4.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรต่างๆ เช่น กสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand