ศาลหลักเมือง

จากคำจารึกในพระราชพงศาวดารทำให้ได้ทราบว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มาที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตำบลที่ตั้งเมืองครั้งแรกอยู่ที่บ้านตลาดขวัญภายหลังได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองนนทบุรีเมื่อปีพ.ศ.2092 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเดิมทีจังหวัดนนทบุรียังไม่มีองค์เสาหลักเมืองแต่สันนิษฐานว่ามีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯให้สร้างไว้ณปากคลองอ้อม

โดยอัญเชิญเทพเจ้า 3 องค์มาคุ้มครองรักษาคือเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อเสื้อเมืองและเจ้าพ่อทรงเมืองการสร้างศาลหลักเมืองนั้นต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์และในแต่ละเมืองจะมีได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นจนเมื่อสมัยที่นายปริญญานาคฉัตรีย์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการขออนุมัติก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นใหม่ณบริเวณศูนย์ราชการถนนรัตนาธิเบศร์และได้มีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้นในบริเวณใกล้เคียงนับเป็นพระมหามิ่งมงคลอย่างล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์พ.ศ.2532. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand