มทร.ธัญบุรีให้ทุน “นวัตกร” สำหรับเด็กเรียนเก่ง

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2563 มทร.ธัญบุรีได้จัดโครงการพิเศษ “ทุนนวัตกร” เป็นการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย โดยต้องเป็นบุคคลที่มีผลการเรียนดี หรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

รวมถึงมีทักษะพิเศษสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสาขาต่างๆ มีเอกสารรับรองความสามารถจากการได้รับรางวัลการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะขอรับทุน มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มีทักษะทางสังคมที่ดี มีหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาเดิมที่กำลังศึกษาอยู่ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาทุนนวัตกรตามที่กำหนด ทุนนี้ประกอบไปด้วย ค่าบำรุงการศึกษาตามอัตราเรียกเก็บของมหาวิทยาลัย ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมถึงยังมีโควตาพิเศษสำหรับนักกีฬาดีเด่นด้วย

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีทุนเพชร-บัวสวรรค์ให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติที่ดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรปกติ ซึ่งจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 ของปีการศึกษาที่ขอรับทุนและต้องมีผลการเรียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า C โดยผู้สนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดและดูคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี