พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

สักการะพระสถูปเจดีย์ที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ.2147 โดยพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์องค์นี้มีความกว้าง 10.30 เมตร สูง 25.12 เมตร เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม ที่ฐานด้านหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หล่อด้วยโลหะรมดำ สูงประมาณ 2 เมตร ลักษณะเป็นพระรูปยืนประทับแท่น ฉลองพระองค์ชุดเครื่องทรงออกศึก พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคาร หลั่งน้ำทักษิโณธกลงบนพื้นดิน พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ไม่สวมพระมาลา แต่ละด้านของฐานเป็นแผ่นศิลา สลักเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์ สลับกับแผ่นหินอ่อนที่เล่าพระราชประวัติ และประวัติการสร้างพระสถูปแห่งนี้ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและปั้น จากนั้นเททองหลอมและตบแต่งให้แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2513 ส่วนบริเวณด้านหลังเป็นค่ายหลวงจำลอง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ซึ่งค่ายหลวงจำลองนี้กรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นในพระราชวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงและเปิดพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2514. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand