ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา

ป้อมปราการที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันการรุกรานของข้าศึก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการใช้ป้อมปราการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของกองทัพเพื่อปราบกบฎอั้งยี่ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ และบริเวณหน้าป้อมปราการยังได้รับการปรับภูมิทัศน์กลายเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของชาวฉะเชิงเทรา

สำหรับตัวป้อมปราการที่เป็นดั่งแนวกำแพงเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้ มีลักษณะก่อด้วยอิฐถือปูน วางตัวในแนวตะวันออกไปยังตะวันตก กว้างประมาณ 290 เมตร ยาว 525 เมตร หนาประมาณ 1 เมตร สูง 3 เมตร บนกำแพงมีปืนใหญ่จำนวน 5 กระบอกและมีขนาดแตกต่างกัน โดยมีความยาวของกระบอกตั้งแต่ 224-325 เซนติเมตร และปากกระบอกกว้างตั้งแต่ 10-18 เซนติเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand