ตำหนักสระยอ

แม้ “ตำหนักสระยอ” จะหลงเหลือเพียงรอยฐานตำหนักที่อยู่บนโคกกลางทุ่ง แต่สิ่งที่ปรากฏสามารถสะท้อนเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดีตำหนักแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อครั้งเสด็จนมัสการพระพุทธบาท ณ ริมธารน้ำใต้ธารทองแดง หากสังเกตลักษณะฐานรากของพระตำหนักที่ใช้ก้อนหินนำมาก่อสอปูน จะดูคล้ายกับพระตำหนักต่างๆในบริเวณอำเภอพระพุทธบาท ซึ่งสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายในคำให้การของขุนโขลน มีชื่อเรียกพระตำหนักนี้ว่า “ตำหนักพระนารายณ์เป็นท้ายสระยอ” จึงเชื่อกันว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง โดยเลียนแบบพระตำหนักธารเกษมเพื่อสะดวกในการเสด็จประทับราชยานต่างๆ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวตำหนักมีสระยอให้ได้เดินเที่ยวชม ในอดีตสระแห่งนี้มีน้ำอยู่เต็มเปี่ยมเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติ ปัจจุบันสระมีความตื้นเขินอย่างมากแต่ยังพอมีน้ำอยู่บ้างในช่วงฤดูแล้งจากสระยอเดินไปทางใต้อีก 500 เมตร ก็ถึงศาลเจ้าพ่อเขาตก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสักการะกันได้

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +66 3524 6076-7
/ขอบคุณ ททท